USNESENÍ VALNÉ HROMADY UNIE JÓGY, O.S.
KONANÉ 16.5. - 18.5.2008 V OPAVĚ

Valná hromada UJ schválila:

 1. Program VH s předsednictvím Pavla Hájka a jako zapisovatelky Evu Skalickou a Květu Obalilovou
 2. Zprávu o činnosti UJ za uplynulé období od 05/2007 do 05/2008
 3. Zprávu o hospodaření za rok 2007
 4. Zprávu kontrolní a revizní komise za rok 2007
 5. Návrh rámcového rozpočtu UJ na rok 2008
 6. Návrh plánu práce na rok 2009
 7. Jmenování krajské vedoucí Libereckého kraje, změny a doplnění zástupců krajských vedoucích
 8. Datum a místo další VH -15. – 17.5. 2009 předběžně v Táboře - zodpovídá Marie Plachá
 9. Úhradu členského příspěvku za řádné členství v International Yoga Federation v případě úspěšného
  přijetí za kolektivního člena
 10. Jednorázovou odměnu Ivaně Hellerové za vedení agendy UJ 6.000 Kč

Valná hromada bere na vědomí:

 1. Zprávy krajských vedoucích o činnosti za rok 2007 a vedoucí komise krajských vedoucích
 2. Zprávu vedoucí Klubu jógy
 3. Zprávu mandátové komise
 4. Termín konání Semináře lektorů a krajských vedoucích: 28.-30.11.2008 v Poděbradech
 5. Informace o změnách v ekonomické oblasti

Valná hromada ukládá výboru UJ:

 1. Zajistit program VH 2009. Zodpovídá předseda UJ Pavel Hájek.
 2. Určit krajským vedoucím počty delegátů na VH. Termín: 31.1.2008. Pozvánky bude zasílat jmenovitě
  výbor UJ. Termín: 31.3:2009
 3. Zorganizovat mezinárodní konferenci a seminář se zajištěním lektora Gejzy Timčáka
 4. Zabezpečit hospodárné nakládání s finančními prostředky
 5. Zaslat krajským vedoucím a organizátorům centrálně účtovaných akcí potřebné formuláře a vzor
  vstupenek na akce v elektronické podobě

Valná hromada ukládá krajským vedoucím UJ:

 1. Aktualizovat jmenný seznam cvičitelů předaných Milanem Procházkou. Termín 31.5.2008 (uvést RČ)
 2. Zaslat Evě Skalické změny údajů do Zpravodaje UJ 2009. Termín: 30.10.2008
 3. Zaslat plán akcí v kraji na rok 2009 Květě Obalilové. Termín: 30.10.2008
 4. Zaslat jmenný seznam delegátů kraje na Valnou hromadu UJ. Termín: 28.2.2009
 5. Zabezpečit výměnu cvičitelských průkazů s platností do r. 2008 po předchozí kontrole dosažení 10 kreditních
  bodů cvičitelů III. třídy a 15 kreditních bodů cvičitelů II. třídy.
 6. Zabezpečit zaslání aktuálních jmenných seznamů členů Klubu jógy Šárce Valverde. Termín: 30.10.2008
 7. Před realizací semináře účtovaného přes UJ zaslat hospodářce Emilii Kuderové plánovaný rozpočet (kalkulaci)
  s cílem zabezpečení vyrovnanosti. Tato povinnost je závazná i pro organizátory akcí Klubu jógy.

V Opavě dne 18.5.2008 za návrhovou komisi:

Ivana Fraňková, v.r.
Jiří Hájek, v.r.
Josef Šupčík, v.r.

 

předchozí stránka  -  další stránka  -  obsah zpravodaje  -  úvodní stránka