Ediční činnost Unie jógy, o.s. a jejích členů

Pro všechny naše učitele vydáváme Zpravodaj Unie jógy - informační občasník, který vychází v posledních letech pravidelně jedenkrát ročně. Je k dispozici i na internetových stránkách UJ. Dále byly vydány další metodické materiály, především Specíální učební text JÓGA, sestavený kolektivem lektorů pro potřeby vzdělávání. Mnoho kvalitních publikací aktivních autorů z řad členů UJ vydává SVČ Lužánky v Brně.

USNESENÍ VALNÉ HROMADY UNIE JÓGY, o.s.
KONANÉ 14.5. - 17.5.2009 V TÁBOŘE

 

Valná hromada schvaluje:

1. Program VH, předsedu VH Pavla Hájka a jako zapisovatelky Evu Skalickou a Šárku Valverde
2. Zprávu o činnosti UJ za volební období
3. Zprávu o hospodaření za rok 2008
4. Zprávu kontrolní a revizní komise za rok 2008
5. Návrh rámcového rozpočtu UJ na rok 2009
6. Návrh plánu činnosti na rok 2010
7. Jmenování krajského vedoucího Jihočeského kraje ( ing.Josef Šupčík ),
    zástupce Ústeckého kraje ( Vladimír Mazour ),
    zástupkyně Libereckého kraje ( ing. Jaroslava Tichá )
8. Výbor UJ ve složení: Pavel Hájek - předseda a ediční činnost
    Zora Martinová - místopředsedkyně
    Eva Skalická - hospodářka, předání funkce 30.září, do té doby E.Kuderová
    Milan Procházka - vedoucí komise školení a lektorského sboru
    Šárka Valverde - vedoucí Klubu jógy
    Květa Obalilová - vedoucí komise krajských vedoucích
    Jaroslav Kandl - organizační činnost
    Vlasta Kaplanová čestný člen s hlasem poradním
9. Datum a místo další VH 14.-16.5.2010 předběžně v Litoměřicích
    (změna termínu elektronickým hlasováním, původní 7.-9.5. je obsazen)
10. Schvaluje změny v počtu kreditních bodů za jednotlivé akce
11. Schvaluje změnu směrnice UJ o.s. č. 1/2008, výplata cestovních náhrad ( příloha k zápisu )
12. Schvaluje změnu podmínek pro získání 3. cv. třídy - 4x víkendový pobyt
13. Schvaluje jednorázovou odměnu : Emilii Kuderové - 4. 000,-; Ivaně Hellerové - 5 000,-;
      členům odstupujícího výboru UJ - 2000,-; Marii Plaché - 1 500,-; členům KRK - 1 000,-
 

Valná hromada neschvaluje:

1. Zavedení členských příspěvků pro členy Klubu jógy
 

Valná hromada volí:

1. předsedu UJ Pavla Hájka
2. KRK UJ ve složení : Emílie Kuderová (předsedkyně), Marie Bilinová, Hana Metelková
 

Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávy krajských vedoucích o činnosti za rok 2008 a vedoucí komise krajských vedoucích
2. Zprávu vedoucí Klubu jógy
3. Zprávu mandátové komise
4. Konání Semináře lektorů a krajských vedoucích spojit s pražským seminářem pro seniory termín říjen 2010
5. Informace o změnách v ekonomické oblasti, nová pravidla účtování budou přílohou zápisu
6. Informaci o organizování mezinárodního semináře s účastí lektorů ze Slovenska, termín 2. - 4. října 2009, Brno. Další informace - Písecké jógové dny (13. - 15. 11. 2009) ve spolupráci s Městem Písek (grantový program města)
7. Informaci z jednání VH ASPV
8. Spolupráci UJ s ČAJ o.s. Nálanda při organizování jógového vzdělávání všech stupňů
9. Savitta joga září. Výbor vybere a pozve 15 členů, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj jógy v ČR. Těmto bude plně uhrazen pobyt. Lektoři, KV a jejich zástupci, členové výboru UJ a KRK vložné 500,-, členové UJ 800,-, ostatní účastníci 1 000,- Kč
 

Valná hromada ukládá výboru UJ:

1. Zajistit program VH 2010. Zodpovídá předseda UJ Pavel Hájek.
2. Určit krajským vedoucím počty delegátů na VH. Termín: 31.1.2010. Pozvánky bude zasílat jmenovitě výbor UJ. Termín: 31.3.2010
3. Zorganizovat mezinárodní konferenci a seminář se zajištěním lektora Gejzy Timčáka
4. Zabezpečit hospodárné nakládání s finančními prostředky
5. Zpracovat pro krajské vedoucí informaci jak postupovat při pojistné události (termín 31.5.09). Zveřejnit ve zpravodaji UJ
6. Oslovit MŠMT zda je možné získat kvalifikaci cvičitele i bez úplného středoškolského vzdělání. Vzdělání nahradit 6 lety praxe ( II.tř. )
7. Aktualizovat stávající pravidla financování pro pořádání akcí UJ
 

Valná hromada ukládá krajským vedoucím UJ:

1. Aktualizovat evidenci členské základny termín do 31.12. 2009
2. Zaslat P. Hájkovi změny údajů do Zpravodaje UJ 2009. Termín: 30.10.2009
3. Zaslat plán akcí v kraji na rok 2010 P. Hájkovi. Termín: 30.10.2009
4. Zaslat jmenný seznam delegátů kraje na valnou Hromadu UJ. Termín: 28.2.2010
5. Zabezpečit výměnu cvičitelských průkazů : platí trvale
6. Zabezpečit zaslání aktuálních jmenných seznamů členů Klubu jógy Šárce Valverde. Termín: 30.10.2009
7. Před realizací semináře účtovaného přes UJ zaslat hospodářce Evě Skalické plánovaný rozpočet (kalkulaci) s cílem zabezpečení vyrovnanosti. Tato povinnost je závazná i pro organizátory akcí Klubu jógy. Termín: trvale
Za návrhovou komisi: Zora Martinová, v.r., Jiří Hájek, v.r., Jaroslav Kandl, v.r
 

Unie jógy, o.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 722 603 256, fax 377 823 580,