Ediční činnost Unie jógy, o.s. a jejích členů

Pro všechny naše učitele vydáváme Zpravodaj Unie jógy - informační občasník, který vychází v posledních letech pravidelně jedenkrát ročně. Je k dispozici i na internetových stránkách UJ. Dále byly vydány další metodické materiály, především Specíální učební text JÓGA, sestavený kolektivem lektorů pro potřeby vzdělávání. Mnoho kvalitních publikací aktivních autorů z řad členů UJ vydává SVČ Lužánky v Brně.

ZPRÁVA PŘEDSEDY VÝBORU UJ O ČINNOSTI
ZA OBDOBÍ OD 14.5.2006 DO 16.5.2009

 

Od valné hromady konané 12. - 14.května 2006 v Jaroměřicích u Jevíčka pracoval výbor UJ ve složení: Pavel Hájek - předseda, Eva Skalická - místopřed-sedkyně a ediční činnost, Emilie Kuderová - hospodářka, Vlasta Kaplanová - orga-nizační činnost, Milan Procházka - vedoucí komise školení a lektorského sboru, Květa Obalilová - vedoucí komise krajských vedoucích a Šárka Valverde - vedoucí Klubu jógy. Dále byla zvolena Kontrolní a revizní komise ve složení Marie Hošková, Hana Metelková a Marie Bilinová.

V květnu 2006 se v Plzni konala Mezinárodní konference a seminář lekto-rů a krajských vedoucích na téma Kundalíní jóga, kterou vedl Dr. Mukund Bhole.

13.1.2007 byla v Brně pracovní schůzka lektorů, jež se zabývala koncepcí vzdělávání a využitím e-learningu v procesu vzdělávání.

Změnil se způsob distribuce Zpravodaje, který nově dostávají všichni aktivní cvičitelé prostřednictvím krajských vedoucích.

Počátkem roku 2007 byla dokončena dlouhodobá aktualizace evidence cvičitelů spojená s výměnou cvičitelských průkazů.

Byly vydány metodické materiály: Jitka Figalová připravila "Kapitoly o józe" MUDr. Jaroslava Šedivého, Milan Procházka sepsal brožurku "Životosprá-va", obě tyto publikace vydalo SVČ Lužánky v Brně. Dále UJ ve spolupráci s ob-čanským sdružením Nálanda vydala písemný záznam semináře s Dr. Bhole "Vědomí těla, vědomí dechu, vědomí mysli". Také byly doplněny odborné texty Jóga a sice kapitola Ásany Václavem Hoškem.

Valná hromada UJ v Karlových Varech v květnu 2007 zvolila krajské vedoucí a jejich zástupce, schválila změnu sídla organizace, v souvislosti s tím podle tehdy platného zákona došlo ke změně názvu na Unie jógy, o.s. a VH dále odsouhlasila možnost prodlužování platnosti cvičitelských průkazů i pro námi vyškolené cvičitele, kteří jsou aktivní mimo naší organizaci.

V říjnu 2007 se v Plzni konal hodnotný Seminář dětské jógy s kvalitním lektorským zastoupením všech významných jógových organizací.

V listopadu byl ve Vršově Seminář lektorů a krajských vedoucích s odborným programem Míly Sávitrí Mrnuštíkové. Účastníci semináře sestavili morální kodex cvičitele UJ, který je součástí teď právě připravovaných průkazů učitelů jógy.

Na doporučení ČASPV byla zpracována a schválena interní směrnice o cestovních náhradách.

Projekt mezinárodní spolupráce se nepodařilo uskutečnit, přesto Míle Sávitrí Mrnuštíkové a Šárce valverde patří poděkování za usilovnou práci a snahu o navázání mezinárodních kontaktů.

Valná hromada v Opavě v květnu 2008 schválila změny krajských vedoucích a jejich zástupců a rozhodla o nahrazení pojmu cvičitel jógy termínem učitel jógy.

Byla podána žádost o akreditaci pro školení učitelů jógy II. třídy a Stan-dardní kvalifikace, kterou jsme získali bez jediné připomínky ze strany MŠMT. Poprvé v historii UJ byl do systému vzdělávání oficiálně zařazen e-learning.

V říjnu loňského roku začalo školení učitelů jógy II. třídy a učitelů standardní kvalifikace.

V listopadu byl zorganizován Seminář lektorů a krajských vedoucích v Poděbradech, který byl pojat v duchu terapeutického využití jógových technik. Lektory byli MUDr. Jiří Votava a Marie Svobodová.

Koncem roku 2008 se UJ dohodla na spolupráci s Českou akademií jógy při organizování studia na TŠ FTVS UK v Praze, a sice od III. po I. trenérskou třídu. Někteří naši členové již v tomto školním roce studium I. třídy zahájili.

Ve spolupráci České akademie jógy a o.s. Nálada začala jednání na FTVS ohledně zorganizování studia Jógové terapie s Dr. Bhole v příštím školním roce.

Od ČASPV jsme v roce 2008 obdrželi výpověď stávající smlouvy o sdružení s tím, že v únoru 2009 byla podepsána smlouva nová, jež je naprosto stejná pro všechny sdružené právní subjekty. Vzhledem ke stále menším příjmům ze Sazky se jedná o logický krok, jehož dopad si plně uvědomíme teprve v budoucnosti.

Pravidelně vždy na přelomu roku vycházel Zpravodaj UJ, za jehož sestavování a vydávání děkuji Evě Skalické, za jeho distribuci děkuji taktéž Evě a krajským vedoucím.

Byly upraveny, zjednodušeny a především zmodernizovány internetové stránky, jejichž neveřejnou částí je pilotní systém e-learningu, u něhož čekáme na zpětnou vazbu účastníků probíhajícího školení učitelů II. třídy a standardní kvalifikace.

Děkuji všem členům stávajícího VUJ za jejich samostatnou i kolektivní kvalitní práci, krajským vedoucím a jejich zástupcům děkuji za činnost ve svěřených regionech a všem ostatním aktivním členům děkuji za všechnu práci.

 

Pavel Hájek
 


Unie jógy, o.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 722 603 256, fax 377 823 580,