Unie jógy, z.s. - akreditované vzdělávací zařízení

Unie jógy, z.s. je dobrovolným sdružením občanů zajímajících se o jógové aktivity, a to bez věkových, politických, náboženských a názorových omezení. Je přímým pokračovatelem jógových aktivit svazu ZRTV a sdružuje všechny skupiny jógových aktivit České asociace Sport pro všechny bez ohledu na jejich územní a organizační začlenění.
 

 

Delegáti pro Valnou hromadu Unie jógy, z.s.
25. - 27. května 2018 v Kuksu

Hlavní město Praha: Jitka Hilgert, RNDr. Jana Zachová, Mgr. Šárka Valverde, Michaela Svatošová + 1 volné místo
Jihočeský kraj: Ing. Josef Šupčík
Jihomoravský kraj: Hana Picková, Ing. Libuše Koukalová, Ing. Miloslava Mrnuštíková, Vlasta Valtrová a Věra Valterová + 1 volné místo
Karlovarský kraj: Mgr. Alena Válková, Mgr. Petra Geňo, Kamil Lukeš
Královehradecký kraj: Mgr. Bc. Ivana Fraňková
Liberecký kraj: PaedDr. Helena Pletichová a Ing. Jaroslava Tichá
Moravskoslezský kraj:Zdeňka Gelnarová a Jitka Figalová + 1 volné místo
Olomoucký kraj: Dana Poláková a Pavel Eyer
Pardubický kraj: Ing. Jiří Broulík, Dagmar Lněníčková + 1 volné místo
Plzeňský kraj: Ing. et Bc. Ivana Reifenauer, Ing. František Kauer, Ing. Dagmar Kauerová, Růžena Moravcová, Mgr. Dagmar Rubášová, JUDr. Václav Rubáš a Pavel Hájek
Středočeský kraj: Jitka Veselá a Emil Štěpánek
Ústecký kraj: Jiří Hájek
Kraj Vysočina: Eva Formánková, Milan Procházka, Bc. Ivana Pešková + 1 volné místo
Zlínský kraj: Dana Křenová, Věra Strnadová, Jaroslava Pilčíková
 
Valná hromada UJ
 

Usnesení Valné hromady Unie jógy, z.s.,
konané 19. - 21. května 2017 v Třemošnici

Valná hromada schvaluje:
 1. Program VH, Jednací řád VH a pracovní předsednictvo VH ve složení: předsedkyně: Michaela Svatošová, dále: Pavel Hájek a Eva Skalická jako hospodářka.
 2. jako zapisovatelky schvaluje Evu Fischerovou a Danu Křenovou.
 3. Mandátovou a volební komisi ve složení: Šárka Valverde, Jiří Broulík a Eva Formánková
 4. Návrhovou komisi ve složení: Hana Picková, Libuše Koukalová a Vlasta Valtrová
 5. Zprávu předsedy o činnosti UJ za období od 20. 5. 2016 do 20. 5. 2017 a kontrolu usnesení z poslední VH konané v roce 2016.
 6. Zprávu o hospodaření za rok 2016.
 7. Zprávu revizní komise za rok 2016.
 8. Zprávu mandátové komise: Z počtu 43 pozvaných delegátů je přítomno 36, což je 84%, 7 je omluveno. Valná hromada je usnášeníschopná.
 9. Členské příspěvky UJ ve výši 200,- Kč ročně bez výjimek od plateb na rok 2018.
 10. Základní roční odměnu KV za vedení evidence členů a členských příspěvků 500 Kč a pohyblivou část odměny ve výši 10% z vybraných členských příspěvků v kraji - od této valné hromady.
 11. Odměnu členovi výboru, pověřeného vedením evidence učitelů jógy, 20 Kč za každé vystavení průkazu učitele jógy - od této valné hromady.
 12. Zprávu vedoucí komise školení a lektorského sboru.
 13. Termíny konání volební valné hromady: 11. - 13. 5. nebo 25. - 27. 5. 2018 buď v Kuksu, nebo v Jánských Lázních nebo v Brně.
 14. Plán akcí pro další období:
  1. Dobíhá školení učitelů jógy II. třídy v Plzni
  2. Dobíhá školení učitelů jógy III. třídy v Plzni
  3. Seminář lektorů, krajských vedoucích a jejich zástupců 8. – 10. 9. 2017 v Poděbradech
  4. Seminář dětské jógy 4. - 5. 11. 2017 v Plzni
  5. Akreditovaný kurz učitelů jógy v Praze leden - září 2018
  6. Akreditovaný kurz učitelů jógy v Brně listopad 2018 - červen 2019
  7. Volební valná hromada - viz bod 13.
  8. Seminář lektorů, krajských vedoucích a jejich zástupců 14. – 16. 9. 2018
  9. Školení učitelů jógy III. třídy
 15. Rozpočet UJ na rok 2018.
 16. Výkaz zisku a ztrát za rok 2016
 17. Rozvahu za rok 2016
 18. Tyto odměny: Jitka Hilgert 4000 Kč, Zdeňka Gelnarová 10000 Kč, Milan Procházka 10000 Kč, Eva Skalická 20000 Kč, Emilie Kuderová 6000 Kč, Pavel Hájek 20000 Kč, Růžena Moravcová 10000 Kč
Valná hromada zvolila:
 1. Krajské vedoucí a jejich zástupce:
  1. Kraj Praha - krajská vedoucí: Ing. Jitka Hilgert
  2. Moravskoslezský kraj: dořeší výbor spolu s dosavadním zástupcem KV (dořešeno - krajský vedoucí: Lubomír Stuchlý)
Valná hromada bere na vědomí:
 1. Zprávy krajských vedoucích v krajích za uplynulé období.
 2. Zprávu mandátové komise.
 3. Zprávu komise školení.
 4. Zprávu revizní komise.
 5. Zprávu vedoucího krajských vedoucích.
 6. Zprávu volební komise.
Valná hromada ukládá výboru UJ:
 1. Zajistit program VH 2018. Zodpovídá předseda VUJ Pavel Hájek.
 2. Určit krajským vedoucím počty delegátů na VH. Termín: 31. 12. 2017. Zodpovídá Pavel Hájek.
 3. Zaslat pozvánky delegátům VH. Termín: 31. 3. 2018. Zodpovídá Pavel Hájek.
 4. Provést výběr z možností profesionálního zpracování databáze UJ. Termín: 31. 6. 2017.
 5. Zajistit zpracování databáze členů a učitelů UJ. Termín 31. 12. 2017.
 6. Zajistit zveřejnění výkazu zisku a ztrát a rozvahu za rok 2016 ve spolkovém rejstříku. Zodpovídá Pavel Hájek.
 7. Vyřazení učitelů jógy s propadlými průkazy učitelů jógy z Evidence učitelů jógy od této valné hromady. Zodpovídá Milan Procházka.
 8. Rozeslat krajským vedoucím výpis matriky příslušného kraje. Zodpovídá Pavel Hájek.
Valná hromada ukládá krajským vedoucím UJ:
 1. Zaslat plán akcí v kraji na rok 2018 Milanu Procházkovi v nejzazším termínu 15. 10. 2017.
 2. Zaslat jmenný seznam delegátů na valnou hromadu do 28. 2. 2018.
Valná hromada doporučuje krajským vedoucím UJ:
 1. Řídit se návrhem změn v systému hospodaření UJ od této valné hromady.
 2. Propagaci UJ v rámci Mezinárodního dne jógy (21.6.) dohodnutým způsobem od této valné hromady.
V Třemošnici, dne 21. 5. 2017 za návrhovou komisi: Hana Picková, Libuše Koukalová a Vlasta Valtrová

 
Unie jógy, z.s., Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, telefon 602 409 536, fax 377 823 580,