Etický kodex učitele Unie Jógy, z.s.

Unie Jógy, z.s., jako nositelka československé tradice jógy, se hlásí k filozofickým a etickým kořenům jógy podle historických textů starých Mistrů. Za jádro jógy považuje celou Pataňdžaliho osmidílnou cestu, bez upřednostňování, ale ani opomíjení jejích jednotlivých částí. Ve snaze zachovat a nabídnout veřejnosti tradiční hodnoty jógy, založené na etických principech, zavazuje své učitele k dodržování následujícího etického kodexu:

  1. Učitel jógy sám praktikuje jógu na denní bázi jako vyjádření své přirozené, nepřerušované a opakované snahy přiblížit se cíli jógy, avšak s vyloučením nadměrného nezdravého úsilí. Je sám veden kompetentním učitelem, k němuž má důvěru a s nímž, případně s jehož odkazem, je pravidelně v kontaktu.

  2. Na své cestě jógy i při výuce jógy se spoléhá na historické zdroje jógy, na znalosti a zkušenosti předané mu jeho učiteli, a na své poznání se zohledněním vlastního kritického myšlení i vyšší intuice.

  3. Učitel jógy trvale pracuje na rozvoji svého vědomí s cílem sebepoznání, v míru a čistotě svého srdce. Inspiruje se vždy etickými zásadami jógy a přijímá je jako základ svého jednání i vyučování.

  4. Učitel předává jógu pouze na základě vlastní praxe a dovedností, bez předsudků ke znalostem a zkušenostem druhých i v jiných směrech jógy.

  5. Při svém jednání a chování dbá učitel jógy na dobré jméno Unie Jógy a na její prospěch, nikoli jen na svůj vlastní. Vyvaruje se střetu zájmů, a to i eticky pociťovaného, nejen legislativně podloženého. Při podezření na takovou situaci o ní Unii Jógy informuje.

  6. Učitel předává své vědomosti a zkušenosti pouze tomu, kdo o ně projeví zájem. Základem jeho přístupu je upřímná tolerance, trpělivost, zdvořilost a přátelský přístup za všech okolností. Je zaměřen na dobro studenta, nezneužívá jeho důvěry a uvědomuje si vliv, který na něj může mít. Chová se tak, aby nezpůsobil připoutanost studenta ke své osobě.

  7. Učitel respektuje studenta. Uvědomuje si a zahrnuje do výuky zřetel k individuálním potřebám a možnostem studenta, zejména k jeho dispozicím fyzickým a mentálním, jeho věku a zdravotnímu stavu, a vždy přizpůsobuje výuku jógy potřebám studenta, nikoli naopak.

  8. Při ásanové praxi pečlivě vede studenta s využitím podrobných slovních instrukcí a demonstrací pohybů a pozic. Není třeba, aby učitel studentovi asistoval fyzickým kontaktem, s výjimkou velmi jemných náznaků. Učitel nezasahuje do studentova fyzického a energetického rozpoložení, aby nenarušil jeho vlastní prožitek stability, vyváženosti, dechu, bandh a energie v ásaně.

  9. Ukázky a demonstrace ásan a pránájámy, které učitel studentovi poskytuje, jsou vedeny snahou, aby nevznikla touha studenta o napodobování vnějšího ideálu, která by ho mohla odvádět od vědomí jeho vlastní dokonalosti a od jeho individuální jógové cesty.

  10. Učitel si uvědomuje, že je kanálem, nikoliv zdrojem poznání. Nepřipustí, aby u studenta vznikl pocit zjevné či skryté hierarchie, podřízenosti nebo nedostatečnosti. Učitel za všech okolností respektuje, že vztah učitel – student je rovnocenný, vedený nejlepšími úmysly o porozumění a spolupráci mezi nimi.

© Copyright Unie jógy, z.s.