Jak vznikala naše unie jógy - napsala Vlasta Kaplanová v roce 2011

Až do roku 1990 nebyla u nás žádná oficiální samostatná organizace, přestože se jóga - především hathajóga - u nás praktikovala již v první polovině minulého století. První informace se však objevily více jak před sto lety. Zájem byl zejména ze strany mystiků, okultistů ap. Vznikaly různé společnosti, kde se prováděly jógové praktiky podle ne vždy přesných překladů z angličtiny, přičemž ani originály nemusely být pokládány za objektivní. Protože se jóga později hodně cvičila i v náboženské společnosti Unitaria, byla dlouho považována za záležitost náboženskou.

V uplynulém období prožívala jóga renesanci až v padesátých letech, zásluhou Američanky českého původu paní Ossiusové. Po těžké havárii a perspektivě invalidního vozíku začala cvičit jógu a znovu se dostala do dobré fyzické kondice. Při svých návštěvách staré vlasti toto cvičení - hathajógu - svým přátelům a známým předváděla a učila je. Začíná se cvičit ve skupinkách při různých klubech a zařízeních zejména na Ostravsku. Velký podíl na rozšíření jógy měl Jasoň Holub, který od roku 1965 vedl cvičení v Domě kultury těla na Klárově. Nemalou měrou přispěl také prof. Karel Werner, v Brně již v roce 1964 zakládá Jóga klub při jedné brněnské továrně a vydává vynikající knížečku HATHAJÓGA.

Velkého rozmachu se jóga dočkala hlavně v 70. letech. V roce 1968 se totiž z téměř ročního pobytu v Indii vrátila dr. Milada Bartoňová, redaktorka Státního pedagogického nakladatelství. Pobývala tam v ašramu (škole) jogína Svámího Satjánandy v Mungeru. Kromě ní byli přítomni doc. Mirko Frýba (ten pak odešel na Srí Lanku, kde údajně žil v jednom klášteře) a Aleš Votruba. Ještě rok předtím zde byla Zdena Bronislavská, baletka Národního divadla, která pak vydala pěknou knížku "Slnečná cesta ku kráse a zdraviu", vyšla v Bratislavě v roce 1979.

Dr. Bartoňová začala přednášet o svých zkušenostech a poznatcích na různých besedách, později vedla i cvičení. Byl o ně velký zájem. Působila jsem tehdy jako učitelka v Tělovýchovné škole Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), kde jsme pořádali řadu školení různých aktivit v odboru Základní a rekreační tělesné výchovy (ZRTV). Někteří odborníci v jednotlivých aktivitách jako byla pohybová výchova, džezgymnastika a j. chtěli obohatit jednostrannou výuku dalšími činnostmi, např. lidovými tanci a podobně. Tak se stalo, že došlo i na jógu. Požádala jsem dr. Bartoňovou, aby přijela na školení cvičitelek "pohybovky" a dala nám teoretickou i praktickou informaci o józe. Bylo to v roce 1970 v Roudnici n. L., dr. Bartoňová všechny posluchačky velmi zaujala a tak jsme v příštích letech na všechna školení všech specializací informace o józe zařazovali.

Další období nebylo jednoduché. Politické kruhy se bránily všem aktivitám, které neodpovídaly současné ideologii. Zvláště když ve Filozofické čítance byla
jóga prezentována jako nějaká náboženská sekta.

Když později Dr. Bartoňová přešla z nakladatelství do Ústředního ústavu tělesné kultury (ÚÚTK), což byla složka tělovýchovné organizace, pořádali jsme řadu kurzů a seminářů. Cvičenců a hlavně cvičenek přibývalo. Při ÚÚTK se vytvořila skupina spolupracovníků, kteří se snažili o řádné metodické a organizační vedení všech akcí. Zde připomínám velmi kvalitní práci na úseku metodickém Dr. Věry Knížetové. Má velkou zásluhu na vydávání Metodických listů, píše články do měsíčníku ZRTV a spolu s Dr. Tillichem vydali knihu JÓGA.

Pořádali jsme řadu týdenních pobytů pro cvičence, začali jsme organizovat různé semináře a školení pro cvičitele i cvičence, kterých se zúčastňovaly stovky zájemců. Podařilo se také, že cestovní kancelář SPORTTURIST do svých zájezdů s tělovýchovným programem do Jugoslávie zařadila i jógu. Téměř ve všech působila Dr. Milada Bartoňová, někdy Rostislav Hošek, Zdena Librová, Dr. Máša Svobodová i jiní. Podobné zájezdy se konají i nyní a nejezdí se jen do Chorvatska.

V těchto a dalších letech k nám začali jezdit i odborníci z Indie, např. již v r. 1973 zde byl MUDr. Mukund Bhole, i on se podílel na programu domácích akcí.
Stali jsme se vyhledávanými hostiteli pro mnohé další Indy, ať již to byl Gítánanda, Goyal, Mahéšvaránanda a další. Zde je třeba také jmenovat André van Lysebetha (Belgičana, i on zde byl několikrát na své náklady), překládaly se jeho knihy, které vycházely v několika vydáních a byly téměř okamžitě rozebrány. Pan Lysebeth byl také jako přednášející na několika našich seminářích a kurzech.

V roce 1977 byl svolalán aktiv pracovníků jógy na stadion Nikolajka v Praze 5. Po vystoupení Dr. Bartoňové a informaci o současném stavu skupin byla diskuse, z níž vyplynul velký zájem o určitou organizační základnu. Byl schválen návrh výboru jógy při ÚÚTK ve složení Dr. Milada Bartoňová, Jan Čupera, MUDr. Věra Doležalová, Ing. Václav Hošek, Vlasta Kaplanová, Dr. Věra Knížetová, Rudolf Macharáček a Dr. Josef Tillich.

Stalo se však, že roku 1979 byl zrušen ÚÚTK a přeměněn na Sportpropag, a nové vedení józe nepřálo. A tak Dr. Bartoňová přechází do Sparty Praha.

Nakonec nám zřejmě pomohl článek o józe jednoho sovětského profesora, který byl otištěn ve velmi čteném časopise 100+1 a vypadalo to, že se ledy konečně prolomí z opomíjené subkomise při zdravotní TV se v září 1982 stáváme samostatnou komisí jógových cvičení (ne jógy!) ve svazu ZRTV a již oficiálně můžeme pracovat, organizovat školení, doškolování cvičitelů, pořádat celorepublikové porady a jiné aktivity.

Vznikalo mnoho oddílů v tělovýchovných jednotách a mnoho skupin při kulturních domech, odborových organizacích ap. Přehledná tabulka za rok 1989 udávala, že ve všech těchto složkách cvičí víc jak 16 tisíc zájemců, pracuje přes 600 cvičitelů.

Po listopadové revoluci dochází začátkem roku 1990 na úseku jógy k nebývalé činnosti. Vzniká řada nových organizací, jako SUJ - Sdružení učitelů jógy, Český svaz jógy při ČSTV, Jóga v denním životě.

Také pro naši komisi jógových cvičení nastává určitá změna. Svaz ZRTV se rozděluje, část přechází do obnoveného Sokola, vzniká Česká asociace sport pro všechny (ČASPV), kde se sdružují nezávodní sporty a další aktivity a kam jsme přešli také my. Byli jsme nejprve řádným členem jako komise jógy a dál pokračovali ve své práci. Později v roce 1992 jsme se stali Unií Jógy v rámci ČASPV, s vlastními stanovami i rozpočtem.

© Copyright Unie jógy, z.s.