Valná hromada

Výpis ze zápisu valné hromady Unie Jógy, z.s., která se konala v sobotu 6. 4. 2024 v sídle spolku v Praze

Přítomnost: 16 ze 17 delegovaných účastníků, tj. nadpoloviční většina.
VH je usnášeníschopná.

Prezenční listina je založena u archivovaného zápisu.

Výsledky hlasování jsou v zápise uváděny v pořadí: PRO – PROTI – ZDRŽEL SE

Program valné hromady:

 1. Zahájení, zpráva o přítomnosti delegátů
 2. Schválení programu valné hromady
 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a dvou skrutátorů
 4. Zpráva předsedy výboru za uplynulé období a zpráva o stavu členské základny
 5. Zpráva o hospodaření za rok 2023
 6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023
 7. Zpráva Revizní komise za rok 2023
 8. Schválení návrhu smlouvy o sloučení spolků (Smlouva o fúzi dle § 274 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku)
 9. Jmenování členů komise jógy Metodické rady ČASPV
 10. Projednání návrhu odměn
 11. Různé
 12. Závěr

Bod č. 8 - Schválení návrhu smlouvy o sloučení spolků

(Smlouva o fúzi dle § 274 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku)

Informace o procesu přípravy sloučení spolků podala Zuzana Klenková.
Loňského roku v dubnu (Unie jógy) a v květnu (Česká asociace Sport pro všechny) rozhodly na svých valných hromadách oba spolky o tom, že mají zájem o fúzi obou spolků sloučením. Unie jógy bude spolkem zanikajícím, ČASPV bude spolkem nástupnickým. Postupuje se podle zákona č. 89/2012 Sb., kde je fúze spolků popsána v §§ 274 až 287.

Pracovní skupina (za UJ – Jitka Hilgert, Zuzana Klenková, Zdeňka Gelnarová; za ČASPV – Miroslav Zítko) následně zajistila provedení kroků, potřebných k realizaci fúze:

 • vyhotovena Smlouva o sloučení spolků (§ 274) – příloha č. 7
 • vyhotovena Důvodová zpráva (§ 277) – příloha č. 8
 • v zákonné lhůtě zaslány písemné materiály k fúzi členům UJ
 • v zákonné lhůtě zveřejněno společné oznámení o fúzi v Obchodním věstníku – příloha č. 9
 • svolány VH obou spolků (UJ 6. dubna 2024, ČASPV 4. května 2024).

Další podstatné informace:

 • rozhodným dnem fúze bude 7. květen 2024
 • výkaz majetku a závazků se za Unii jógy použije ten, který byl sestaven k 31. 12. 2023 (splňuje podmínku, že není starší než 6 měsíců)
 • stanovy nástupnického spolku se nemění
 • návrh smlouvy o fúzi schvalují členské schůze zúčastněných spolků; členská schůze může návrh smlouvy jen schválit, nebo odmítnout (§ 281)
 • oba spolky hlasují o stejném znění smlouvy, změny jsou nepřípustné
 • smlouva o fúzi je přijata usnesením členské schůze posledního ze zúčastněných spolků o schválení smlouvy a jejím podpisem za tento spolek
 • po schválení smlouvy o fúzi valnými hromadami obou spolků podají společně oba spolky návrh na zápis fúze do veřejného rejstříku (§ 284)
 • zápisem fúze nabývají členové zanikajícího spolku členství v nástupnickém spolku (§ 286).


K rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění spolku (stanovy čl. VIII., odst. 2, bod m.) se vyžaduje souhlas třípětinové většiny všech delegátů (stanovy čl. VIII., odst. 6).

Pro přijetí usnesení při následujícím hlasování (třípětinová většina) je tedy zapotřebí nejméně 10 hlasů z přítomných 16.

Návrh usnesení:
VH schvaluje předložený návrh smlouvy o sloučení spolků.

Výsledek hlasování: 14 – 1 – 1
Usnesení bylo přijato třípětinovou většinou hlasů přítomných delegátů.

Praha, dne 6. 4. 2024

© Copyright Unie jógy, z.s.