Valná hromada

 V ý p i s
z Usnesení Valné hromady Unie Jógy, z.s.,
konané
18. - 20. září 2020 v Pardubicích


VH schvaluje:

 • nový Jednací řád valné hromady Unie Jógy, z. s.
 • předložený program valné hromady
 • roční účetní závěrku za rok 2019
 • návrh úpravy rozpočtu pro rok 2020 ve znění přílohy č. 7 zápisu
 • návrh na vyplacení odměn v roce 2020
 • návrh rozpočtu na r. 2021 ve znění přílohy č. 9 zápisu
 • zprávu revizní komise za uplynulé období
 • změny na pozicích krajských vedoucích (KV) a jejich zástupců (ZKV)
 • s účinností od 1. 1. 2021 zvýšení členského příspěvku pro všechny členy UJ na 300 Kč ročně
 • Ing. Miloslavu Sávitrí Mrnuštíkovou jako odborného garanta pro akreditaci
 • lektorský sbor
 • zkušební komisi UJ pro závěrečné zkoušky učitelů jógy II. třídy

© Copyright Unie jógy, z.s.