Valná hromada

Zkrácený zápis z Valné Hromady konané dne 22. 4. 2023 v Praze

Přítomnost 20 z 22 delegovaných účastníků, tj. nadpoloviční většina.
VH je usnášeníschopná.

VH schvaluje doplněný a upravený program VH v tomto znění:

Program valné hromady:

1. Zahájení, zpráva o přítomnosti delegátů (předsedkyně výboru)
2. Schválení programu valné hromady
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele a dvou skrutátorů
4. Zpráva výboru za uplynulé období a zpráva o stavu členské základny
5. Zpráva o hospodaření za uplynulé období
6. Schválení roční účetní uzávěrky za rok 2022
7. Projednání rozpočtu pro rok 2023
8. Projednání návrhu odměn v roce 2023
9. Zpráva Revizní komise za rok 2022
1O. Zpráva Komise krajských vedoucích
1 1. Zpráva Komise školeni
12. Volba předsedy spolku
13. Volba vedoucího krajských vedoucích
14. Volba člena revizní komise
15. Budoucnost spolku
16. Návrh rozpočtu na rok 2024 a plán akcí v roce 2024
17. Různé
18. Závěr

Návrh usnesení:

1. VH pověřuje výbor, aby v souladu s čl. Xlll. Stanov začal konat přípravné kroky, vedoucí
a) ke sloučení UJ s ČASPV a vytvořeni Komise jógy pod Metodickou radou ČASPV;
b) pokud se nepodaří varianta a), pak činit kroky, vedoucí ke sloučení UJ s jiným spolkem s podobnou náplní činnosti;
c) pokud se nepodaří varianta a) ani b), pak činit kroky, vedoucí ke sloučení UJ s jiným spolkem;
d) pokud se nepodaří žádná z předchozích variant, učinit potřebné kroky vedoucí k rozpuštění a likvidaci spolku.

2. VH pověřuje výbor zajistit výmaz odstupujících členů výboru z Rejstříku spolků.

© Copyright Unie jógy, z.s.