Základní školení učitelů jógy III. třídy - Plzeň

Termíny jednotlivých konzultací:

 • 1. – 3. března 2024
 • 15. – 17. března 2024
 • 5. – 7. dubna 2024
 • 26. – 28. dubna 2024

Více informací a možnost přihlášení naleznete na webové stránce

Unie jógy, z.s., jako nositelka dlouholeté československé tradice, považuje za své prvořadé poslání péči o kvalitní vzdělávání učitelů tradiční jógy. Ve spolupráci se Školou jógy pro každý den, Plzeň, zve zájemce k účasti na školení učitelů jógy III v roce 2024.

Cíl a náplň školení:

Školení Unie jógy, z.s. zahrnuje kromě obecné části, kterou tvoří zejména základy anatomie, fyziologie, výživy, ájurvédy, psychologie a pedagogiky, všech osm částí jógy, tak jak je známe z historických pramenů. Tradiční jóga není cvičením, i když praxe ásan je její součástí, ale komplexním systémem na cestě sebepoznání a širšího pochopení toho, co nás přesahuje. Proto školení obsahuje výklad etických principů, které jsou předpokladem pro pokrok na cestě jógy, výuku a praxi ásan a pránájámy, tedy fyzických, dechových a energetických cvičení, relaxačních technik, a také nahlédnutí do praxe vnitřní jógy včetně koncentračních a meditačních technik. Tyto okruhy doplňují fundované přednášky o historii a filozofii jógy i předávání moderních poznatků z oblasti fyziologie a medicíny, včetně spirální dynamiky a vývojové kineziologie. Absolventi školení jsou tak vybaveni nejen teoretickými znalostmi, ale i schopností vést své studenty bezpečně v souladu se zásadami zdravého pohybu, předávat jim základy zdravé životosprávy a přizpůsobovat jógovou praxi jejich individuálním potřebám.

Profil absolventa a návaznost kurzů:

Absolvent základní úrovně (učitel jógy III. třídy) je schopen ve spolupráci s učitelem rozšiřující úrovně (učitel jógy II. a vyšší třídy) provádět činnost výuky jógy v rámci Unie jógy, z.s. a sdružených tělovýchovných organizací a společenských institucí. Výstupem ze školení je průkaz učitele jógy III. třídy a Osvědčení o úspěšném absolvování a zakončení školení.

Absolvent základní úrovně (učitel jógy III. třídy – rozsah kurzu 80 hodin) může pokračovat ve studiu jógy navazujícím kurzem (učitel jógy II. třídy – rozsah kurzu 180 hodin), jehož absolvování opravňuje k získání Živnostenského oprávnění a k samostatnému vedení lekcí jógy. Vzdělávání v rámci Unie jógy, z.s. poskytuje i vzhledem k rozsahu výuky komplexní a hluboký základ, který je předpokladem kvality.

Podmínky k přijetí na školení:

 • Vlastní praxe jógy min. 2 roky
 • Dosažení 21 let věku
 • Doporučení vlastního učitele jógy, vysílající organizace nebo učitele jógy s vyšší kvalifikací.

Místo konání: Škola jógy pro každý den, Plzeň, Palackého náměstí 27.

Školení zahrnuje 80 hodin výuky, v nichž je obsaženo min. 35 hodin praxe, sdílení a zpětné vazby od vyučujících. Bude probíhat ve čtyřech víkendových konzultacích.

Předměty obecné části:

 • Anatomie, funkční anatomie a fyziologie (včetně principů zdravého pohybu)
 • Hygiena jógy, výživa a životospráva (včetně základů ájurvédy)
 • Psychologie
 • Pedagogika
 • První pomoc

Předměty speciální části:

 • Úvod do filozofie a historie jógy
 • Jógové názvosloví a grafický záznam
 • Jóga se zřetelem k individuálním potřebám (senioři, jóga v těhotenství, dětská jóga a psychomotorika)
 • Jógové pojetí těla a jógová anatomie
 • Cesty jógy
 • Etické aspekty jógy
 • Ásany – jógové pozice a přípravná cvičení
 • Jógové sestavy
 • Relaxace
 • Pránájáma – dechová a energetická cvičení
 • Pratjáhára – kontrola smyslů
 • Samjamajóga: Dháraná – koncentrace, Dhjána – meditace, Samádhi – Splynutí
 • Bandhy a mudry

Naši lektoři:

Jednotlivé předměty vyučují odborníci ve svých oborech, učitelé Unie jógy, z.s. s vyšší kvalifikací.

Zkoušky:

Písemná práce na jógové téma, testy a praktická ukázka vedení lekce jógy

Cena školení 9000,- Kč

Zahrnuje výuku v celém rozsahu, lektorné, skripta Jóga – speciální učební text Unie jógy, zkoušky a doklady – Cvičitelský průkaz, Osvědčení. Dále režijní náklady, spojené se školením – prostory, pomůcky a další vybavení, potřebné pro výuku.

Cena nezahrnuje stravování ani ubytování.

© Copyright Unie Jógy, z.s.